Bądź z nami na bieżąco, dołącz do nas na

Pomoc zimową porą


Niskie temperatury są szczególnie niebezpieczne dla osób bezdomnych. Wychłodzenie organizmu może zagrażać życiu i zdrowiu. W zimowym okresie istotne jest to, abyśmy zwracali uwagę na osoby bezdomne, będące pod wpływem alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych, pozbawione schronienia, zajmujące pustostany, ogródki działkowe, dworce, klatki schodowe czy parki.

B

ezdomni mogą liczyć na wsparcie ośrodków, gdzie otrzymają ciepły posiłek i schronienie. M.in. ze środków Wojewody Małopolskiego zostaną też przygotowane dla najuboższych wieczerze wigilijne i świąteczne paczki.

Ilu bezdomnych?

Reklama


W nocy z 8 na 9 lutego 2017 r. na terenie całego kraju zostało przeprowadzone Ogólnopolskie badanie liczby bezdomnych. W jego wyniku diagnozowano w Małopolsce 2054 osób bezdomnych, w tym 1614 osób przebywało w placówkach instytucjonalnych, a 440 osób poza nimi. Spośród 2054 bezdomnych osób 85,3% stanowili mężczyźni, 13,5% kobiety oraz 1,2% dzieci, które przebywały głównie w domach dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. Najwięcej osób bezdomnych wskazano w Krakowie: 1196.

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej za osobę bezdomną uważa się „osobę niezamieszkującą w lokalu mieszkalnym w rozumieniu przepisów o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy i niezameldowaną na pobyt stały, w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności, a także osobę niezamieszkującą w lokalu mieszkalnym i zameldowaną na pobyt stały w lokalu, w którym nie ma możliwości zamieszkania”.

Gdzie szukać pomocy?

Osoby bezdomne, ubogie i starsze mogą otrzymać darmowy nocleg oraz posiłek, a także bezpłatną pomoc medyczną. Zgodnie z danymi zawartymi w Rejestrze placówek udzielających tymczasowego schronienia w Małopolsce , w Małopolsce przygotowanych jest 855 miejsc (z możliwością zwiększenia do około 1100) w noclegowniach, schroniskach i ogrzewalniach, łącznie w 23 placówkach. Osoby bezdomne mogą otrzymać gorący posiłek w 9 ww. placówkach, natomiast pomoc materialna udzielana jest w 21 spośród 23 placówek ujętych w rejestrze.

Osoby potrzebujące pomocy uzyskają wsparcie w powiatowych centrach pomocy rodzinie, ośrodkach pomocy społecznej oraz ośrodkach interwencji kryzysowej, a także zgłaszając się bezpośrednio do placówek prowadzonych zarówno przez podmioty publiczne, jak i niepubliczne, których działania ukierunkowane są dla tej grupy osób.

Dobre zmiany w przepisach

Projekt nowelizacji ustawy o pomocy społecznej zakłada m.in.:
- wprowadzenie schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi jako dodatkowego typu placówki (świadczącej usługi opiekuńcze osobom wymagającym częściowej (nie przez całą dobę) pomocy w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych i opieki higienicznej),
- możliwość przyznania schronienia osobie bezdomnej oczekującej na umieszczenie w domu pomocy społecznej,
- rezygnację z wymogu zawarcia kontraktu socjalnego z osobą bezdomną w miejscu jej pobytu.

Reagujmy

Jeśli zauważymy, że ktoś w związku z zimowymi warunkami atmosferycznymi może znajdować się w sytuacji zagrażającej życiu lub zdrowiu, powinniśmy poinformować o tym odpowiednie służby:
- Straż Miejską – tel. 986,  
- Policję –  tel. 997.
- dzwoniąc na numer alarmowy 112.

Działa też – całodobowy i bezpłatny – numer 987, pod którym można uzyskać informację na temat pomocy dla bezdomnych.

By w Wigilię było nieco lepiej

Pod koniec października 2017 r. Wojewoda Małopolski ogłosił dwa konkursy ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów pożytku publicznego. 29 listopada zostały one rozstrzygnięte (wyniki: www.muw.pl/default.aspx?page=komunikaty)

Przedmiotem II otwartego konkursu ofert jest realizacja na terenie województwa małopolskiego programu pomocy społecznej na rzecz osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, w tym skrajnie ubogich, bezdomnych, niepełnosprawnych, np. zapewnienie schronienia oraz pomocy doraźnej, w szczególności rzeczowej i żywnościowej, a także zorganizowanie wieczerzy wigilijnej dla osób, której są jej pozbawione.

Przedmiotem III otwartego konkursu ofert jest realizacja na terenie województwa małopolskiego programu pomocy społecznej na rzecz kobiet bezdomnych lub znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, wymagających wielostronnej pomocy, obejmującego co najmniej czasowy nocleg, pomoc doraźną w sytuacjach kryzysowych, w tym rzeczową i żywnościową, dla minimum 50 osób.

Zadania będą realizowane w okresie od 1 do 31 grudnia 2017 roku.

W ramach II konkursu ofert wpłynęło 20 wniosków – 19 ofert spełniało wymogi formalne. Dofinansowanie z budżetu Wojewody Małopolskiego w łącznej wysokości 272 389 zł otrzymało 19 projektów.- Sytuacja osób ubogich i bezdomnych szczególnie zimą wymaga naszej wspólnej troski i uwagi. Naszej wrażliwości. Potrzebne są jednak konkrety – np. nasza reakcja, gdy widzimy, że ktoś zimą znajduje się w sytuacji zagrażającej życiu czy zdrowiu. Równie ważne jest to, by tym, których zwyczajnie na to nie stać, pomóc zorganizować Święta i przygotować wigilijny stół. Zachęcam wszystkich do tego, by poszukali w sobie wrażliwości na sytuację ludzi, którzy są od nas słabsi i ubożsi, a dla których zima i Święta mogą być szczególnie trudne – powiedział wojewoda małopolski Piotr Ćwik.

Rodacy – bohaterom

Wsparcia potrzebują też Polacy mieszkający na Kresach Wschodnich. Dlatego Małopolski Urząd Wojewódzki włącza się do akcji „Rodacy – bohaterom”. Jej celem jest pomoc byłym żołnierzom Armii Krajowej, ich rodzinom oraz innym Polakom mieszkającym na Białorusi, Litwie, Ukrainie w Rumunii i w Mołdawii. Większość z nich to ludzie w podeszłym wieku, schorowani i żyjący w biedzie. Każdy przejaw pamięci, szczególnie ze strony Polaków mieszkających w Polsce, jest dla nich ważnym dowodem wdzięczności za ich walkę o niepodległość naszej Ojczyzny oraz podziękowaniem za opiekę nad polskimi miejscami pamięci na Kresach Wschodnich.

Obecna edycja akcji obejmuje dwie formy wsparcia: zbiórkę darów żywnościowych oraz zbiórkę funduszy. Pieniądze przekazane zostaną m.in. na wsparcie finansowe kombatantów i polskich środowisk w zakresie pomocy medycznej i sanatoryjnej, transport paczek na Wschód, renowację miejsc pamięci.

Zebrane dary, czyli podstawowe produkty żywnościowe o przedłużonej dacie ważności (takie jak: cukier, konserwy, ryż, mąka, herbata, kawa, kakao, słodycze, ciastka, bakalie, czekolady, kasza, olej, warzywa i owoce w puszce) zostaną zapakowane w jednakowe paczki i przekazane Polakom mieszkającym na Kresach. Niezwykle istotna jest kartka świąteczna dołączana do każdej z paczek i stanowiąca wyraz pamięci rodaków o Bohaterach.- Jedna paczka to tak naprawdę niewielkie i nieskomplikowane zakupy – dla naszych Rodaków z Kresów ma ona jednak szczególne znaczenie i jest im bardzo potrzebna! Każdą taką przesyłkę przyjmują z dużym wzruszeniem i ogromną wdzięcznością za pamięć. Zachęcam gorąco do tych drobnych zakupów, które mogą naszym Rodakom na Kresach dać to, czego im na pewno bardzo potrzeba – nadzieję i naszą wrażliwość. Otoczmy ich w ten zimowy czas ciepłą myślą i serdeczną pamięcią – podkreśla wojewoda Piotr Ćwik.

Więcej informacji o akcji na stronie: www.rodacybohaterom.pl oraz www.ignatianum.edu.pl/rodacy

Fot. Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie


Komentarze

Skomentuj artykuł jako pierwszy


Zaloguj sięRedakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.
Javascript jest wyłączonyProszę włączyć obługę JavaScrip, aby móc w pełni korzystać z serwisu.